back to main...

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง

นอกจากนี้สามารถให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้เองได้
โดยฟังก์ชันนี้อาจจะรวมอยู่กับโปรแกรมหลักเป็นแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือ
อาจจะแยกฟังก์ชันเหล่านี้ไปไว้คนละแฟ้มข้อมูลก็ได้ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้
เขียนขึ้นเองจะมีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมย่อยในภาษาอื่น ๆ นั่นคืออาจ
จะมีการส่งค่าหรือรับค่าหรือเรียกกันระหว่างฟังก์ชันได้

รูปแบบของฟังก์ชัน

    type function-name(type arg1, type arg2,..., type argn)
    {
	  local Variable;
	  .
	  .
	  statement;
	  .
	  .
	  .
	  return(value);
    }
	

typeชนิดของฟังก์ชันซึ่งจะมีผลต่อค่าที่ส่งกลับไปยังฟังก์ชัน
ที่เรียกใช้ถ้าไม่กำหนดค่าส่งกลับจะเป็นชนิด int
function-nameชื่อของฟังก์ชัน
arg1,arg2,...argnเป็นค่าคงที่หรือตัวแปรที่ทำหน้าที่รับค่ามาทำงานในฟังก์ชัน
type arg1,...argnเป็นการประกาศชนิดของตัวแปรที่ทำหน้าที่รับค่ามาทำงานในฟังก์ชัน
returnเป็นคำสั่งที่บอกให้รู้ว่าการทำงานของฟังก์ชันเสร็จให้ส่งค่ากลับไปยังฟังก์ชันที่
เรียกได้
valueเป็นค่าที่จะส่งกลับไปยังฟังก์ชันที่เรียกโดยจะส่งค่ากลับไปโดยผ่านทางชื่อฟังก์ชัน
และจะส่งค่ากลับไปได้เพียงค่าเดียวโดยมีชนิดตามชนิดของชื่อฟังก์ชันที่ประกาศ
ไว้ในกรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการส่งค่ากลับก็ไม่ต้องกำหนดค่า value หลังคำสั่ง return

ตัวอย่าง

	#include <stdio.h>
	float f1(int a,int b,char ch);
	void main(void)
	{
		float 	f1();
	  	int  	x,y;
	  	char 	st;
	  	float 	d;
	    	d=f1(x,y,st);
	}
 	float  	f1(int a, int b, char ch)
	{
	  .	
	  .	
	  .
	  return(sum);
	}

ชนิดของฟังก์ชัน


ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นเองสามารถแบ่งให้เห็นชัดเจนได้เป็น 2 แบบ ใหญ่ ๆ คือ

1. ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน

เป็นฟังก์ชันที่ทำงานอิสระเสร็จสิ้นในตัวเองไม่ต้องมาการส่งค่ากลับไปยัง
ฟังก์ชันใด ส่วนมากนิยมใช้กับโปรแกรมที่มีการเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ ก็จะ
แยกส่วนนั้นออกมาเขียนเป้นฟังก์ชันอิสระ ทำงานเสร็จสิ้นในตัวเอง

ตัวอย่าง

	#include <stdio.h>
	void markline(void);
	void main(void)
	{
 		markline();
		printf("FUNCTION TEST \n");
	  	markline(); 
	}
	void markline(void)
	{  
		int i,line=15;
		for(i=0;i<=line;i++)
	    		printf("-");
	    	printf("\n);
	}

2. ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน

เป็นการเขียนฟังก์ชันในลักษณะที่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชันที่เรียกใช้
กับฟังก์ชันที่ถูกเรียกซึ่งแบ่งเป็น

1. ฟังก์ชันที่ส่งค่าไปทำงานยังโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้เพียงอย่างเดียวไม่มี
การส่งค่ากลับคืนมายังโปรแกรมที่เรียก ซึ่งมีลักษณะของการส่งค่ากันได้
หลายแบบ ดังนี้คือ

 • ส่งค่าไปยังฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้โดยส่งค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่ไป
  โดยตรงซึ่งเรียกว่า call by Value
 • ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void markline(int l);
  	void main(void)
  	{ 
  		int a=20;
  	 	markline(15);
  	 	printf("FUNCTION TEST");
  	 	markline(a);
  	}
  	void markline(int l )
  	{ 
  	  	int i;
  	  	for(i=0;i<=1;i++)
  	   		printf("-");
  		printf("\n");
  	} 
  

  2. การส่งค่าไปยังฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้โดยส่งเป็นค่าตำแหน่งที่อยู่ของ
  ตัวแปรไป เรียกว่า cal by referance

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void swap(int *x, int *y);
  	void main(void)
  	{ 
  		int x=10,y=20;
  	  	printf("x=%d y=%d\",x,y);
  	  	swap(&x,&y);
  	  	printf("x=%d y=%d \n",x,y);
  	}
  	void swap(int *x,int *y)
  	{ 
  	  	int temp;
  	  	temp = *x;
  	  	*x=*y;
  	  	*y=temp;
  	}
  

  3. การส่งค่าไปยังฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้โดยส่งค่าที่เป็นตัวแปรชุดทั้งชุด
  ไปเรียกว่า Calling Function with Arrays ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

 • มีการประกาศขนาดของตัวแปรชุดที่ทำหน้าที่ในการรับค่า

 • ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void display(int num[10]);
  	void main(void)
  	{
  		int t[10],i;
  		for (i=0;i<10;i++)
  			t[i]=i;
  		display(t);
  	}
  	void display(int num[10])
  	{ 
  		int i;
  		for(i=0;i<10;i++)
  			printf("%d",num[i]);
  	}
  

 • ไม่ต้องมีการประกาศขนาดของตัวแปรชุดที่ทำหน้าที่ในการรับค่า เช่น

 • ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void display(int num[]);
  	void main(void)
  	{ 
  		int t[10],i;
  	   	for(i=0,i<10;i++)
  	    		t[i]=i;
  	   	display(t);
  	}
  	void display(int num[])
  	{ 
  		int i;
  	  	for(i=0;i<10;i++)
  	   		printf("%d",num[i]);
  	}
  

  3. ตัวแปรที่ทำหน้าที่รับค่าถูกกำหนดเป็นพอยน์เตอร์

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void display(int *num)
  	{
  		int i;
  	 	for(i=0;i<10;i++)
  	   		printf("%d",num[i]);
  	}
  

  3. ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับ

  เป็นการเขียนฟังก์ชันในลักษณะที่มีการส่งค่ากลับจากฟังก์ชันที่ถูกเรียก
  ใช้มาให้ฟังก์ชันที่เรียกใช้โดยค่าที่ส่งกลับมาจะขึ้นอยู่กับชนิดของฟังก์ชัน
  ที่ถูกเรียกใช้ถ้าไม่มีการกำหนดชนิดจะถือว่าเป็น int และในฟังก์ชันที่ถูก
  เรียกใช้จะต้องมีคำสั่ง return เพื่อบอกให้ทราบว่าการทำงานในฟังก์ชัน
  เสร็จแล้วให้กลับไปยังฟังก์ชันที่เรียกใช้ได้

  ถ้าไม่มีค่าหลังคำสั่ง return แสดงว่าฟังก์ชันนั้นไม่มีการส่งค่ากลับไป
  แต่ถ้ามีการส่งค่ากลับไปยังฟังก์ชันที่เรียกใช้จะต้องมีค่าคงที่ ตัวแปร
  หรือ นิพจน์ ที่ทำหน้าที่ส่งค่ากลับไปอยู่หลับคำสั่ง return โดยจะอยู่
  ภายในวงเล็บหรือไม่อยู่ภายในวงเล็บก็ได้แต่จะมีได้เพียงค่าเดียวและ
  จะต้องมีชนิดของตัวแปรเป็นชนิดเดียวกับชื่อฟังก์ชันด้วย

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	float sqr(float x);
  	void main(void)
  	{ 
  	  	float t=10;
  	    	printf("%f %f",t sqr(t));
  	}
  	float sqr(float x)
  	{
  	  	x=x *x;
  	  	return(x);
  	}
  

  การใช้ตัวแปรในเรื่องฟังก์ชัน

  1. ตัวแปรชนิด Automatic หรือบางทีเรียกว่า Local Variable
  เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดขึ้นภายในบล็อก (ภายในเครื่องหมาย { }) ของฟังก์ชัน
  ตัวแปรเหล่านี้จะมีผลเฉพาะในบล็อกที่มันอยู่เท่านั้น

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void main(void)
  	{
  	  	int i=5;
  	  	printf("I 1 = %d \n",i);
  	  	{
  	    		int i=0;
  	    		printf("I 2 = %d \n",i);
  	  	}
  	    	i++;
  	    	printf("I 1 = %d \n",i);
  	}
  

  จะเห็นว่าค่า i=0 จะมีผลอยู่ภายในบล็อกของตนเองเท่านั้น เมื่อออกจาก
  บล็อกมาทำค่า i++ จะใช้ค่า i=5 ซึ่งประกาศไว้ตอนต้นจึงทำให้ค่า I1 มีค่า
  เป็น 6

  2. ตัวแปรชนิด External หรือ บางทีเรียกว่า Global Variable
  เป็นตัวแปรที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกฟังก์ชันในโปรแกรมเดียวกัน โดย
  ตัวแปรเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้นอกจากฟังก์ชันใด ๆ

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void f1(void);
  	int a=5;
  	float n=12.57;
  	void main(void)
  	{
  	  	printf("%d &10.2f \n ",a,x);
  	    	a++;
  	    	x++;
  	    	f1();
  	}
  	void f1(void)
  	{
  	 	x++;
  	 	a++;
  	 	printf("%d %10.2f \n",a,x);
  	}
  

  จะเห็นได้ว่าตัวแปร a,x ซึ่งประกาศเป็นตัวแปร global นั้นจะมีผลในฟังก์ชัน
  ทุกฟังก์ชัน ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มค่า a,x ใน main จะได้ค่าเป็น 6 กับ 13.57
  พอมีการเรียกฟังก์ชัน f1 ก็จะส่งค่ามาทำงานใน โดยมาเพิ่มค่า x กับ a อีก
  อย่างละ 1 จึงกลายเป็น 7 กับ 14.57

  3. ตัวแปรชนิด Static

  เป็นตัวแปรที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับตัวแปร Automatic แต่เมื่อ
  ทำงานจนสิ้นสุดบล็อกแล้วค่าของตัวแปรชนิดนี้ยังคงอยู่ตัวแปรเหล่านี้จะ
  สามารถกำหนดได้ โดยใช้คำสั่ง staticนำหน้าชื่อตัวแปร

  ตัวอย่าง

  	#include <stdio.h>
  	void f1(void);
  	void main(void)
  	{ 
  	  	f1();
  	  	f1();
  	  	f1();
  	}
  	void f1(void)
  	{
  	  	int i=0;
  	  	static int s=5;
  	    	printf("I=%d s=%d \n",i,s);
  	  	i++;
  	  	s++;
  	}
  

  ใน มีการเรียกฟังก์ชัน f1 ใช้ซึ่งกำหนดให้ i=0 และ s=5 แล้วมีการเพิ่มค่า i
  อีก 1 s อีก 1 แล้วกลับไป main ซึ่งเรียก f1 อีกครั้งก็กลับมา set ให้ i=0
  เนื่องจาก i เป็นตัวแปร local ธรรมดาแต่ s มีค่าเป็น 6 เพราะตัวแปร static
  ยังคงค่าเดิมอยู่

  4. ตัวแปรชนิด Register

  การกำหนดชื่อตัวแปรจะเป็นการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำเพื่อใช้ในการ
  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในตัวแปรนั้นบ่อย ๆ
  จะเสียเวลาในการประมวลผลมากดังนั้นในภาษา C จึงสามารถให้เตรียมที่
  สำหรับตัวแปรไว้ในรีจิสเตอร์ได้ เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมักนิยม
  ใช้กับตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าบ่อย ๆ เช่น ตัวแปรควบคุมวงจร
  ตัวแปรที่เก็บในรีจิสเตอร์จะถูกจำกัดด้วยชนิดของตัวแปร เนื่องจาก
  รีจีสเตอร์มีขนาดเล็กจึงสามารถใช้ตัวแปรได้บางชนิด เช่น int,char,pointer

  ตัวอย่าง

  	
  	register int i;
  	for(i=0;i<=2000;i++)
  	   	a[i]=0;
  

  back to main...